Pranešimas apie Viešosios įstaigos Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro reorganizavimą
Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras > Naujienos > News > Pranešimas apie Viešosios įstaigos Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro reorganizavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 ir 9 dalimis, 2.99 straipsnio 1, 2 dalimis, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas) 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (toliau – Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas) 28 straipsnio 9 punktu, Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. VII.TS–126 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centrą ir viešąją įstaigą Vievio sveikatos priežiūros centrą, prijungiant šias įstaigas prie viešosios įstaigos Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro“, pranešame apie parengtą reorganizavimo sąlygų aprašą.

I. REORGANIZUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DUOMENYS

1. Reorganizuojama įstaiga – viešoji įstaiga Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras (toliau – Elektrėnų psichikos SPC):

1.1 reorganizuojamos įstaigos pavadinimas – Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras;

1.2 reorganizuojamos įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga;

1.3 reorganizuojamos įstaigos buveinė: Taikos g. 6A, Elektrėnų m., Elektrėnų sav.;

1.4 reorganizuojamos įstaigos kodas 181391821;

1.5 registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie reorganizuojamą įstaigą – Juridinių asmenų registras;

2. Reorganizuojama įstaiga – viešoji įstaiga Vievio sveikatos priežiūros centras (toliau – Vievio SPC):

2.1 reorganizuojamos įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Vievio sveikatos priežiūros centras;

2.2 reorganizuojamos įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga;

2.3 reorganizuojamos įstaigos buveinė: Liepų g. 16, Vievio m., Elektrėnų sav.;

2.4 reorganizuojamos įstaigos kodas 181522929;

2.5 registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie reorganizuojamą įstaigą – Juridinių asmenų registras.

II. REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DUOMENYS

3. Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga:

3.1 reorganizavime dalyvaujančios įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Elektrėnų PSPC);

3.2 reorganizavime dalyvaujančios įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga;

3.3 reorganizavime dalyvaujančios įstaigos buveinė: Taikos g. 6,  Elektrėnų m., Elektrėnų sav.;

3.4 reorganizavime dalyvaujančios įstaigos kodas 181527132;

3.5 registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie reorganizuojamą įstaigą – Juridinių asmenų registras.

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS, BŪDAS, PASIBAIGIANTI VIEŠOJI ĮSTAIGA IR TĘSIANTI VEIKLĄ PO REORGANIZAVIMO VIEŠOJI ĮSTAIGA

4. Reorganizavimo tikslas – prijungti Elektrėnų psichikos SPC ir Vievio SPC prie Elektrėnų PSPC, siekiant optimizuoti prijungiamų įstaigų valdymą ir veiklą, racionaliau naudoti materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei užtikrinti ir gerinti ambulatorinių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų Elektrėnų savivaldybės gyventojams prieinamumą ir kokybę.

5. Reorganizavimo būdas – prijungimas. Elektrėnų psichikos SPC ir Vievio SPC prijungiami prie Elektrėnų PSPC.

6. Pasibaigiančios įstaigos: Elektrėnų psichikos SPC ir Vievio SPC.

7. Po reorganizacijos tęsianti veiklą įstaiga – Elektrėnų PSPC, kuri po reorganizavimo vadinsis Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras, toliau – Elektrėnų SSC“.

IV. PASIBAIGIANČIŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALININKO TAPIMO PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKU BEI JO TEISIŲ IR PAREIGŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA, SĄLYGOS IR TERMINAI

8. Pasibaigiančių Elektrėnų psichikos SPC ir Vievio SPC bei reorganizavime dalyvaujančios Elektrėnų PSPC dalininkė (savininkė) yra Elektrėnų savivaldybė.

9. Sprendimą dėl reorganizavimo priima reorganizuojamų įstaigų ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos savininkė Elektrėnų savivaldybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina Elektrėnų savivaldybės taryba.

10. Po reorganizavimo naujo VšĮ Elektrėnų SSC (juridinio asmens) savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos bus Elektrėnų savivaldybės taryba ir Elektrėnų savivaldybės meras, kurie vykdys jiems Lietuvos Respublikos norminiais aktais ir Savivaldybės institucijų norminiais dokumentais priskirtas funkcijas.

V. MOMENTAS, NUO KURIO PASIBAIGIANČIOS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS PEREINA PO REORGANIZAVIMO TĘSIANČIAI VEIKLĄ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI

11. Planuojama reorganizavimo pabaigos data – iki 2024 m. kovo 1 d. Reorganizavimas laikomas baigtu įregistravus pakeistus Elektrėnų PSPC įstatus Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka. Dokumentai Juridinių asmenų registrui pateikiami kartu su Elektrėnų psichikos SPC ir Vievio SPC dėl išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

12. Elektrėnų PSPC visos reorganizuotos Elektrėnų psichikos SPC ir Vievio SPC teisės ir pareigos pereina nuo 2024 m. kovo 1 d.

13. Apie Elektrėnų psichikos SPC ir Vievio SPC reorganizavimą, prijungiant prie Elektrėnų PSPC, sąlygų sudarymą paskelbiama visų reorganizavime dalyvaujančių viešųjų įstaigų įstatuose nurodytuose šaltiniuose tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais iki visuotinio dalininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl reorganizavimo.

14. Su Elektrėnų psichikos SPC ir Vievio SPC reorganizavimo, prijungiant prie Elektrėnų PSPC, Sąlygomis ir reorganizavime dalyvaujančių viešųjų įstaigų praėjusių 3 (trijų) finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais galima susipažinti Elektrėnų psichikos SPC (https://elpsichiatrija.lt), Vievio SPC (http://www.vieviospc.lt/) ir Elektrėnų PSPC (https://www.elektrenupspc.lt/) įstaigų interneto svetainėse ir atvykus į įstaigas nuo pirmos Sąlygų viešo paskelbimo dienos. Po reorganizavimo veiklą tęsiančio Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų projektu ir kitais dokumentais galima susipažinti Elektrėnų PSPC interneto svetainėje nuo 2023 m. gruodžio 29 d.

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO,

VIEVIO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS

PRIEŽIŪROS CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

VŠĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

Parašykite komentarą

Translate »